:
Falsafah Pendidikan


Falsafah Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Allah untuk melahirkan insan yang be-rilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, berketrampilan, bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah yang boleh memberi sumbangan terhadap ummah.